Câu chuyện thành công

2023

Case Name: DMV v. W.L.
Cáo buộc của DMV: 0,13 Máu
Disposition Date: August, 2023
Phán quyết: DMV đặt sang một bên

Case Name: DMV v. T.M.
DMV Allegation: 0.08 Breath
Disposition Date: July, 2023
Phán quyết: DMV đặt sang một bên

Tên Vụ Kiện: People v. BR
BAC bị cáo buộc: Cocaine + Fentanyl
Ngày bố trí: Tháng 2 năm 2023
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

2022

Tên Vụ Kiện: DMV v. ME
Cáo buộc của DMV: Hơi thở 0,18
Ngày thanh lý: Tháng 11 năm 2022
Phán quyết: DMV đặt sang một bên

Tên Vụ Kiện: People v. RB
BAC bị cáo buộc: Từ chối
Ngày thanh lý: Tháng 9 năm 2022
Xử lý: DUI bị loại bỏ; DRY Lời cầu xin liều lĩnh

Tên Vụ Kiện: DMV v. YC
Cáo buộc của DMV: Từ chối
Ngày thanh lý: Tháng 7 năm 2022
Phán quyết: DMV đặt sang một bên

2021

Tên Vụ Kiện: People v. GR
BAC bị cáo buộc: Từ chối w/ 1 lần trước
Ngày thanh lý: Tháng 5 năm 2021
Xử lý: DUI lần thứ hai bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: People v. YH
BAC bị cáo buộc: Từ chối
Ngày thanh lý: Tháng 4 năm 2021
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: People v. SC
BAC bị cáo buộc: 0,16 Hơi thở
Ngày thanh lý: Tháng 3 năm 2021
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: DMV v. DL
Cáo buộc của DMV: Hơi thở 0,12
Ngày thanh lý: Tháng 1 năm 2021
Phán quyết: DMV đặt sang một bên

Tên Vụ Kiện: DMV v. GR
Cáo buộc DMV: Từ chối w/ 1 Trước
Ngày thanh lý: Tháng 1 năm 2021
Phán quyết: DMV đặt sang một bên
2020

Tên Vụ Kiện: People v. GL
BAC bị cáo buộc: 0,12 Máu + Tăng cường tốc độ
Ngày thanh lý: Tháng 11 năm 2020
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: DMV v. SC
Cáo buộc của DMV: Hơi thở 0,16
Ngày thanh lý: Tháng 7 năm 2020
Phán quyết: DMV đặt sang một bên

Tên Vụ Kiện: People v. YY
BAC bị cáo buộc: 0,08 Máu
Ngày thanh lý: Tháng 3 năm 2020
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

2018

Tên Vụ Kiện: People kiện BO
BAC bị cáo buộc: Hơi thở 0,08
Ngày thanh lý: Tháng 11 năm 2018
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh khô khan

Tên Vụ Kiện: DMV v. CCW
Cáo buộc của DMV: Từ chối
Ngày thanh lý: Tháng 10 năm 2018
Phán quyết: DMV đặt sang một bên

Tên Vụ Kiện: People v. MA
BAC bị cáo buộc: 0,08 Hơi thở w/1 Trước đó
Ngày thanh lý: Tháng 9 năm 2018
Xử lý: DUI lần thứ hai bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: People v. CCW
BAC bị cáo buộc: Từ chối + Va chạm
Ngày thanh lý: Tháng 9 năm 2018
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: DMV v. AH
Cáo buộc của DMV: Hơi thở 0,15
Ngày thanh lý: Tháng 6 năm 2018
Phán quyết: DMV đặt sang một bên

Tên Vụ Kiện: People v. DW
BAC bị cáo buộc: 0,13 Máu
Ngày thanh lý: Tháng 6 năm 2018
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: DMV v. CS
Cáo buộc của DMV: 0,13 Máu
Ngày thanh lý: Tháng 4 năm 2018
Phán quyết: DMV đặt sang một bên

Tên Vụ Kiện: People v. JHG
BAC bị cáo buộc: 0,09 Máu
Ngày thanh lý: Tháng 1, 2018
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

2017

Tên Vụ Kiện: DMV v. JM
Cáo buộc của DMV: Từ chối + 0,13 PAS
Ngày thanh lý: Tháng 12 năm 2017
Phán quyết: DMV đặt sang một bên

Tên Vụ Kiện: People v. JM
BAC bị cáo buộc: Từ chối + 0,13 PAS
Ngày thanh lý: Tháng 11 năm 2017
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: People v. CL
BAC bị cáo buộc: Hơi thở 0,08
Ngày thanh lý: Tháng 10 năm 2017
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: DMV v. OH
Cáo buộc của DMV: 0,10 Breath w/ 2 Priors
Ngày thanh lý: Tháng 6 năm 2017
Phán quyết: DMV đặt sang một bên

Tên Vụ Kiện: DMV v. RW
Cáo buộc của DMV: Phiên điều trần tái thẩm
Ngày thanh lý: Tháng 3 năm 2017
Phán quyết: DMV đặt sang một bên

Tên Vụ Kiện: People v. GH
BAC bị cáo buộc: 0,12 Hơi thở
Ngày thanh lý: Tháng 2 năm 2017
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

2016

Tên Vụ Kiện: People v. AG
BAC bị cáo buộc: Từ chối w/ 1 Ưu tiên + Tăng cường tốc độ
Ngày thanh lý: Tháng 12 năm 2016
Xử lý: DUI lần thứ hai bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: DMV v. HC
Cáo buộc của DMV: Từ chối
Ngày thanh lý: Tháng 9 năm 2016
Phán quyết: DMV đặt sang một bên

Tên Vụ Kiện: People v. LC
BAC bị cáo buộc: 0,09 Máu + Tăng cường tốc độ
Ngày thanh lý: Tháng 8 năm 2016
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: People v. CL
BAC bị cáo buộc: 0,11 Máu
Ngày thanh lý: Tháng 7, 2016
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: People v. EG
BAC bị cáo buộc: Cần sa + 0,04 PAS
Ngày thanh lý: Tháng 7, 2016
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: People v. AT
Cáo buộc của DMV: Hơi thở 0,21
Ngày thanh lý: Tháng 3 năm 2016
Phán quyết: DMV đặt sang một bên

Tên Vụ Kiện: People v. NM
BAC bị cáo buộc: 0,11 Máu
Ngày thanh lý: Tháng 2 năm 2016
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: People v. IV
BAC bị cáo buộc: Benzodiazepin theo toa
Ngày thanh lý: Tháng 2 năm 2016
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: People v. RL
BAC bị cáo buộc: Hơi thở 0,10
Ngày thanh lý: Tháng 1, 2016
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: People v. RL
BAC bị cáo buộc: Hơi thở 0,10
Ngày thanh lý: Tháng 1, 2016
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

 

2015

Tên Vụ Kiện: People v. SY
BAC bị cáo buộc: 0,08 Máu w/ Tăng cường tốc độ
Ngày thanh lý: Tháng 12 năm 2015
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: People v. BG
BAC bị cáo buộc: Hơi thở 0,09
Ngày thanh lý: Tháng 10 năm 2015
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: People kiện KI
BAC bị cáo buộc: Hơi thở 0,10
Ngày thanh lý: Tháng 9 năm 2015
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: People v. RB
Cáo buộc của DMV: Hơi thở 0,14
Ngày thanh lý: Tháng 6 năm 2015
Rulling: DMV đặt sang một bên

Tên Vụ Kiện: People v. LW
BAC bị cáo buộc: 0,17 Máu
Ngày thanh lý: Tháng 5 năm 2015
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: People v. RB
BAC bị cáo buộc: 0,14 Hơi thở
Ngày thanh lý: Tháng 4 năm 2015
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: People v. EE
Cáo buộc của DMV: 0,13 Máu w/ 1 Trước đó
Ngày thanh lý: Tháng 4 năm 2015
Rulling: DMV đặt sang một bên

Tên Vụ Kiện: People v. LL
BAC bị cáo buộc: Hơi thở 0,10
Ngày thanh lý: Tháng 2 năm 2015
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ án: Con người v. AI
BAC bị cáo buộc: Hơi thở 0,08
Ngày thanh lý: Tháng 1, 2015
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Triển lãm Cầu xin tốc độ

 

 

2014

Tên Vụ Kiện: People v. JP
BAC bị cáo buộc: Cần sa + 0,012 PAS + Dưới 21 tuổi
Ngày thanh lý: Tháng 12 năm 2014
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: Người v. DF
BAC bị cáo buộc: 0,14 Hơi thở
Ngày thanh lý: Tháng 11 năm 2014
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: People v. CL
Cáo buộc của DMV: 0,19 Hơi thở w/ 1 Trước
Ngày thanh lý: Tháng 10 năm 2014
Phán quyết: DMV đặt sang một bên

Tên Vụ Kiện: People v. SM
Cáo buộc của DMV: 0,18 Máu
Ngày thanh lý: Tháng 9 năm 2014
Phán quyết: DMV đặt sang một bên

Tên Vụ Kiện: People v. ML
BAC bị cáo buộc: 0,14 Hơi thở
Ngày thanh lý: Tháng 9 năm 2014
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: People v. JS
BAC bị cáo buộc: Hơi thở 0,10
Ngày thanh lý: Tháng 8 năm 2014
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: People v. OH
BAC bị cáo buộc: Từ chối w/ 1 lần trước
Ngày thanh lý: Tháng 5 năm 2014
Xử lý: DUI lần thứ hai bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: People v. JZ
Cáo buộc của DMV: Nhà điều hành thương mại cẩu thả
Ngày thanh lý: Tháng 5 năm 2014
Phán quyết: DMV đặt sang một bên

Tên Vụ Kiện: People v. AC
BAC bị cáo buộc: Hơi thở 0,10
Ngày thanh lý: Tháng 4 năm 2014
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: People v. AL
BAC bị cáo buộc: Cần sa theo toa
Ngày thanh lý: Tháng 2 năm 2014
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: People v. OH
Cáo buộc DMV: Từ chối w/ 1 Trước
Ngày thanh lý: Tháng 1 năm 2014
Phán quyết: DMV đặt sang một bên

 

 

2013

Tên Vụ Kiện: People v. JC
BAC bị cáo buộc: 0,14 Hơi thở + Dưới 21
Ngày thanh lý: Tháng 12 năm 2013
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: People v. EE
BAC bị cáo buộc: 0,09 Máu
Ngày thanh lý: Tháng 11 năm 2013
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: People v. MM
BAC bị cáo buộc: Cần sa theo toa
Ngày thanh lý: Tháng 8 năm 2013
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Triển lãm Cầu xin tốc độ

Tên Vụ Kiện: People v. AM
BAC bị cáo buộc: Từ chối w/ 1 Trước + Dưới 21 tuổi
Ngày thanh lý: Tháng 7 năm 2013
Xử lý: DUI lần thứ hai bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: People v. YW
BAC bị cáo buộc: 0,13 Máu
Ngày thanh lý: Tháng 7 năm 2013
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: People v. CF
BAC bị cáo buộc: Hơi thở 0,08
Ngày thanh lý: Tháng 7 năm 2013
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: People v. MY
BAC bị cáo buộc: Hơi thở 0,09
Ngày thanh lý: Tháng 6 năm 2013
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Triển lãm Cầu xin tốc độ

Tên Vụ Kiện: Người v. DF
BAC bị cáo buộc: 0,11 Hơi thở
Ngày thanh lý: Tháng 6 năm 2013
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: People v. WB
Cáo buộc của DMV: Người điều hành cẩu thả gây ra cái chết
Ngày thanh lý: Tháng 6 năm 2013
Phán quyết: DMV đặt sang một bên

Tên Vụ Kiện: People v. WK
BAC bị cáo buộc: 0,09 Máu
Ngày thanh lý: Tháng 6 năm 2013
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Triển lãm Cầu xin tốc độ

Tên Vụ Kiện: People v. LF
BAC bị cáo buộc: Hơi thở 0,09
Ngày thanh lý: Tháng 6 năm 2013
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Triển lãm Cầu xin tốc độ

Tên Vụ Kiện: People v. RF
BAC bị cáo buộc: 0,17 Máu w/ 1 Trước đó
Ngày thanh lý: Tháng 5 năm 2013
Xử lý: Tất cả các cáo buộc bị Tòa án bác bỏ sau Phiên tòa kéo dài 6 ngày dẫn đến Hung Bồi thẩm đoàn

Tên Vụ Kiện: People v. ML
Cáo buộc của DMV: Hơi thở 0,14
Ngày thanh lý: Tháng 5 năm 2013
Phán quyết: DMV đặt sang một bên

Tên Vụ Kiện: People v. RS
BAC bị cáo buộc: 0,14 Hơi thở
Ngày thanh lý: Tháng 5 năm 2013
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: People v. TK
BAC bị cáo buộc: Từ chối + 0,13 PAS
Ngày thanh lý: Tháng 4 năm 2013
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: People v. JP
BAC bị cáo buộc: Hơi thở 0,09
Ngày thanh lý: Tháng 4 năm 2013
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Triển lãm Cầu xin tốc độ

Tên Vụ Kiện: People v. JC
BAC bị cáo buộc: Hơi thở 0,10
Ngày thanh lý: Tháng 3 năm 2013
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Triển lãm Cầu xin tốc độ

Tên Vụ Kiện: People v. RH
Cáo buộc của DMV: Hơi thở 0,09
Ngày thanh lý: Tháng 2 năm 2013
Phán quyết: DMV đặt sang một bên

Tên Vụ Kiện: People v. RH
BAC bị cáo buộc: Hơi thở 0,09
Ngày thanh lý: Tháng 1, 2013
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Triển lãm Cầu xin tốc độ

Tên Vụ Kiện: People v. JS
BAC bị cáo buộc: 0,10 Máu w/ 1 Trước đó
Ngày thanh lý: Tháng 1, 2013
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: People v. JM
BAC bị cáo buộc: Hơi thở 0,09
Ngày thanh lý: Tháng 1, 2013
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

 

 

2012

Tên Vụ Kiện: People v. SC
BAC bị cáo buộc: Hơi thở 0,08
Ngày thanh lý: Tháng 12 năm 2012
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: People v. CH
BAC bị cáo buộc: 0,08 Hơi thở w/1 Trước đó
Ngày thanh lý: Tháng 10 năm 2012
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: People v. GT
BAC bị cáo buộc: 0,12 Hơi thở
Ngày thanh lý: Tháng 9 năm 2012
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: People v. AJ
BAC bị cáo buộc: Hơi thở 0,08
Ngày thanh lý: Tháng 8 năm 2012
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: People v. ZS
BAC bị cáo buộc: 0,13 Hơi thở
Ngày thanh lý: Tháng 6 năm 2012
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: People v. TK
BAC bị cáo buộc: Từ chối w/ 2 Ưu tiên
Ngày thanh lý: Tháng 5 năm 2012
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: People kiện MH
BAC bị cáo buộc: 0,11 Máu
Ngày thanh lý: Tháng 4 năm 2012
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: People v. MA
BAC bị cáo buộc: 0,09 Hơi thở + Dưới 21 tuổi
Ngày thanh lý: Tháng 4 năm 2012
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: People v. DC
BAC bị cáo buộc: Hơi thở 0,09
Ngày thanh lý: Tháng 3 năm 2012
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: People v. DC
Cáo buộc của DMV: Hơi thở 0,09
Ngày thanh lý: Tháng 1 năm 2012
Phán quyết: DMV đặt sang một bên

 

 

2011

Tên vụ án: Người v. SS
BAC bị cáo buộc: Từ chối + Dưới 21 tuổi
Ngày thanh lý: Tháng 12 năm 2011
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: People v. GH
BAC bị cáo buộc: 0,19 Máu w/ 1 Trước đó
Ngày thanh lý: Tháng 12 năm 2011
Xử lý: DUI lần thứ hai bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: People v. RA
BAC bị cáo buộc: Hơi thở 0,10
Ngày thanh lý: Tháng 9 năm 2011
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: People v. NH
BAC bị cáo buộc: 0,11 Máu
Ngày thanh lý: Tháng 9 năm 2011
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: People v. DR
BAC bị cáo buộc: 0,13 Máu
Ngày thanh lý: Tháng 8 năm 2011
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: People v. SQ
BAC bị cáo buộc: Từ chối w/ 1 lần trước
Ngày thanh lý: Tháng 8 năm 2011
Xử lý: DUI lần thứ hai bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: People v. ST
BAC bị cáo buộc: Hơi thở 0,09
Ngày thanh lý: Tháng 8 năm 2011
Xử lý: DUI lần thứ hai bị loại bỏ; Triển lãm Cầu xin tốc độ

Tên vụ án: Người v. SS
Cáo buộc của DMV: 0,13 Máu w / 2 Ưu tiên
Ngày thanh lý: Tháng 8 năm 2011
Phán quyết: DMV đặt sang một bên

Tên Vụ Kiện: People v. AM
BAC bị cáo buộc: 0,08 Hơi thở với 2 Ưu tiên
Ngày thanh lý: Tháng 6 năm 2011
Xử lý: DUI thứ ba bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên vụ án: Người v. SS
BAC bị cáo buộc: Hơi thở 0,09
Ngày thanh lý: Tháng 6 năm 2011
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Triển lãm Cầu xin tốc độ

Tên Vụ Kiện: People v. RS
BAC bị cáo buộc: 0,08 Máu
Ngày thanh lý: Tháng 5 năm 2011
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Triển lãm Cầu xin tốc độ

Tên Vụ Kiện: People v. JP
BAC bị cáo buộc: Hơi thở 0,10
Ngày thanh lý: Tháng 3 năm 2011
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: People v. HC
BAC bị cáo buộc: Hơi thở 0,10
Ngày thanh lý: Tháng 3 năm 2011
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: People v. HM
BAC bị cáo buộc: 0,11 Hơi thở
Ngày thanh lý: Tháng 3 năm 2011
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: People v. JK
BAC bị cáo buộc: 0,12 Hơi thở
Ngày thanh lý: Tháng 3 năm 2011
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: People v. JP
BAC bị cáo buộc: Hơi thở 0,10
Ngày thanh lý: Tháng 3 năm 2011
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

 

 

2010

Tên Vụ Kiện: People v. EP
BAC bị cáo buộc: 0,15 Hơi thở
Ngày thanh lý: Tháng 12 năm 2010
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: People v. CL
BAC bị cáo buộc: Hơi thở 0,09
Ngày thanh lý: Tháng 11 năm 2010
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Triển lãm Cầu xin tốc độ

Tên Vụ Kiện: People v. NS
BAC bị cáo buộc: Hơi thở 0,09
Ngày thanh lý: Tháng 10 năm 2010
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Triển lãm Cầu xin tốc độ

Tên vụ án: Người v. TT
BAC bị cáo buộc: Hơi thở 0,10
Ngày thanh lý: Tháng 8 năm 2010
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: People v. SW
Cáo buộc của DMV: Từ chối + Dưới 21 tuổi
Ngày thanh lý: Tháng 8 năm 2010
Phán quyết: DMV đặt sang một bên

Tên Vụ Kiện: People v. JR
BAC bị cáo buộc: Hơi thở 0,09
Ngày thanh lý: Tháng 7 năm 2010
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Triển lãm Cầu xin tốc độ

Tên Vụ Kiện: People v. EP
BAC bị cáo buộc: 0,25 máu
Ngày thanh lý: Tháng 7 năm 2010
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên vụ án: Nhân dân v. CS
BAC bị cáo buộc: Từ chối + 0,14 PAS
Ngày thanh lý: Tháng 5 năm 2010
Xử lý: DUI bị loại bỏ; DRY Lời cầu xin liều lĩnh

Tên Vụ Kiện: People v. WR
BAC bị cáo buộc: Hơi thở 0,08
Ngày thanh lý: Tháng 4 năm 2010
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Triển lãm Cầu xin tốc độ

Tên Vụ Kiện: People v. JA
BAC bị cáo buộc: 0,10 Hơi thở + Dưới 21
Ngày thanh lý: Tháng 3 năm 2010
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

 

 

2009

Tên Vụ Kiện: People v. NW
BAC bị cáo buộc: 0,16 Hơi thở
Ngày thanh lý: Tháng 11 năm 2009
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: People v. DL
BAC bị cáo buộc: 0,09 Breath w/ Chấn thương + Hit & Run
Ngày thanh lý: Tháng 8 năm 2009
Xử lý: Felony DUI bị sa thải; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: People v. NA
BAC bị cáo buộc: 0,15 w/ 1 Trước đó
Ngày thanh lý: Tháng 1 năm 2009
Bố trí: FTrước bị ảnh hưởng; lời cầu xin DUI đầu tiên

 

 

2008

Tên Vụ Kiện: People v. SD
BAC bị cáo buộc: 0,08
Ngày thanh lý: Tháng 12 năm 2008
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Triển lãm Cầu xin tốc độ

Tên Vụ Kiện: People v. MB
BAC bị cáo buộc: Hơi thở 0,09
Ngày thanh lý: Tháng 11 năm 2008
Xử lý: Felony DUI bị sa thải; Triển lãm Cầu xin tốc độ

Tên Vụ Kiện: People v. JH
BAC bị cáo buộc: 0,08
Ngày thanh lý: Tháng 11 năm 2008
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Triển lãm Cầu xin tốc độ

Tên Vụ Kiện: Dân kiện NQ
BAC bị cáo buộc: 0,10 Hơi thở với 1 Trước đó
Ngày thanh lý: Tháng 10 năm 2008
Xử lý: DUI lần thứ hai bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên vụ án: People v. HY
BAC bị cáo buộc: 0,16
Ngày thanh lý: Tháng 10 năm 2008
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: People v. BBG
BAC bị cáo buộc: 0,10
Ngày thanh lý: Tháng 9 năm 2008
Xử lý: DUI bị loại bỏ; DRY Lời cầu xin liều lĩnh

Tên Vụ Kiện: People v. IA
BAC bị cáo buộc: Hơi thở 0,09
Ngày thanh lý: Tháng 8 năm 2008
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Triển lãm Cầu xin tốc độ

Tên Vụ Kiện: Dân kiện NN
BAC bị cáo buộc: 0,11
Ngày thanh lý: Tháng 8 năm 2008
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Triển lãm Cầu xin tốc độ

Tên Vụ Kiện: People v. AH
BAC bị cáo buộc: Hơi thở 0,09
Ngày thanh lý: Tháng 8 năm 2008
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Triển lãm Cầu xin tốc độ

Tên Vụ Kiện: People v. JR
BAC bị cáo buộc: 0,10
Ngày thanh lý: Tháng 7 năm 2008
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: People v. AG
BAC bị cáo buộc: 0,06 + Dưới 21 tuổi
Ngày thanh lý: Tháng 7 năm 2008
Xử lý: DUI bị loại bỏ; biện hộ vi phạm

Tên Vụ Kiện: People v. JD
BAC bị cáo buộc: 0,08
Ngày thanh lý: Tháng 7 năm 2008
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Triển lãm Cầu xin tốc độ

Tên Vụ Kiện: People v. AN
BAC bị cáo buộc: 0,09
Ngày thanh lý: Tháng 6 năm 2008
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Triển lãm Cầu xin tốc độ

Tên Vụ Kiện: People v. CT
BAC bị cáo buộc: 0,09
Ngày thanh lý: Tháng 6 năm 2008
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Triển lãm Cầu xin tốc độ

Tên Vụ Kiện: People v. JS
BAC bị cáo buộc: 0,08 w/1 Trước đó
Ngày thanh lý: Tháng 5 năm 2008
Xử lý: DUI lần thứ hai bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: People v. SK
BAC bị cáo buộc: 0,12 Breath w/ 1 Trước + VoP
Ngày thanh lý: Tháng 5 năm 2008
Xử lý: DUI lần thứ hai bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: People v. JR
BAC bị cáo buộc: Hơi thở 0,08
Ngày thanh lý: Tháng 5 năm 2008
Xử lý: DUI bị loại bỏ; biện hộ vi phạm

Tên Vụ Kiện: People v. FC
BAC bị cáo buộc: 0,11
Ngày thanh lý: Tháng 4 năm 2008
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: People v. RK
BAC bị cáo buộc: Hơi thở 0,08
Ngày thanh lý: Tháng 4 năm 2008
Xử lý: DUI bị loại bỏ; biện hộ vi phạm

Tên Vụ Kiện: People v. GL
BAC bị cáo buộc: 0,09
Ngày thanh lý: Tháng 3 năm 2008
Xử lý: DUI bị loại bỏ; DRY Lời cầu xin liều lĩnh

Tên Vụ Kiện: People v. GB
BAC bị cáo buộc: Cần sa
Ngày thanh lý: Tháng 3 năm 2008
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Triển lãm Cầu xin tốc độ

Tên Vụ Kiện: People v. GF
BAC bị cáo buộc: 0,08 + Cần sa
Ngày thanh lý: Tháng 3 năm 2008
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Triển lãm Cầu xin tốc độ

Tên Vụ Kiện: People v. CR
BAC bị cáo buộc: 0,11
Ngày thanh lý: Tháng 2 năm 2008
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: People v. WM
BAC bị cáo buộc: 0,10
Ngày thanh lý: Tháng 2 năm 2008
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: People v. RM
BAC bị cáo buộc: 0,06 + Cần sa
Ngày thanh lý: Tháng 1 năm 2008
Xử lý: DUI bị loại bỏ; DRY Lời cầu xin liều lĩnh

 

 

2007

Tên Vụ Kiện: People v. DR
BAC bị cáo buộc: Từ chối
Ngày thanh lý: Tháng 12 năm 2007
Xử lý: DUI bị loại bỏ; DRY Lời cầu xin liều lĩnh

Tên Vụ Kiện: People v. CB
BAC bị cáo buộc: 0,13
Ngày thanh lý: Tháng 11 năm 2007
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: People v. JH
BAC bị cáo buộc: 0,13
Ngày thanh lý: Tháng 11 năm 2007
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: People v. JC
BAC bị cáo buộc: 0,07
Ngày thanh lý: Tháng 9 năm 2007
Xử lý: DUI bị loại bỏ; DRY Lời cầu xin liều lĩnh

Tên Vụ Kiện: People v. JW
BAC bị cáo buộc: 0,16
Ngày thanh lý: Tháng 8 năm 2007
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên Vụ Kiện: People v. AS
BAC bị cáo buộc: 0,16
Ngày thanh lý: Tháng 8 năm 2007
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Lời cầu xin liều lĩnh ướt át

Tên vụ án: Nhân dân v. CS
BAC bị cáo buộc: 0,15
Ngày thanh lý: Tháng 7 năm 2007
Xử lý: DUI bị loại bỏ; Triển lãm Cầu xin tốc độ